2.1 Problemstilling

2.1 Problemstilling

Non-spot advertising er på mange måder et nyt emne, og det er vores klare fornemmelse, at der på området er behov for et indledende stykke arbejde. Et arbejde, der både teoretisk kan perspektivere non-spot advertising til velkendt afsætningsøkonomisk teori, og for den praktiske beslutnings­tager kan give et indblik i de muligheder, non-spot advertising indeholder.

Hovedopgaven tager derfor sit afsæt i følgende problemstilling:

Hvad rummer non-spot advertising, og hvorledes bør fænomenet håndteres i virksom­hedens markeds­føring?

Med non-spot advertising har man set opkomsten af en ny reklame­aktivitet, der ikke kan henregnes direkte til kendt afsætnings­økonomisk teori. Litteraturen savner en strukturering af non-spot advertising området, der kan afdække indhold og virkemåde, og det er netop her nærværende opgave gør sin entré. Navnlig begrebsdefinitionen er i denne sammenhæng central, men dette skal dog ikke holde os fra at drøfte de kommercielle muligheder, fænomenet åbner op for. Hensigten er således at bygge en teoretisk base, der kan definere og redegøre for non-spot advertising som fænomen men samtidig give beslutningstageren støtte i den konkrete non-spot advertising situation.

Det bliver derfor relevant for opgavens problemløsning at hente svar på følgende delspørgsmål:

  • Hvad er non-spot advertising?
  • Hvorledes kan non-spot advertising perspektiveres i forhold til velkendt afsætnings­økonomisk teori?
  • Hvordan optræder non-spot advertising som parameter, og på hvilken måde kan non-spot advertising kategoriseres?
  • Hvordan forløber forbrugerens informations­bearbejdning ved non-spot eksponeringer?
  • Hvilke konditioner og juridiske forhold afmærker rammerne for anvendelsen af non-spot advertising?
  • Under hensyn til rammerne og afsætningsøkonomiske principper, hvordan kan non-spot advertising da anvendes i virksom­hedens markeds­føring?

 

Top